IMPAKT i utdanning

Birgitte Graverholt
Prosjektleder
Senterleder – Senter for kunnskapsbasert praksis HVL
Mail: Birgitte.Graverholt@hvl.no

Anne Kristin Snibsøer
Stipendiat
Mail: Anne.Kristin.Snibsøer@hvl.no

Bakgrunn

Det forventes at helsefaglige utdanninger integrerer opplæring av kunnskapsbasert praksis (KBP) i sine lærerplaner for å sikre at bachelorstudenter har kompetanse i KBP når de uteksamineres. Vi vet imidlertid lite om bachelor studenters kunnskap, holdning og atferd relatert til KBP.

Hensikt

Overordnet mål var å bidra med kunnskap om måleinstrument og utbytte av undervisning i KBP blant bachelor studenter i helsefag

Forskningsspørsmål

  • Å oversette og kulturelt tilpasse måleinstrumentet ‘Evidence-Based Practice Profile’ til norsk og evaluere reliabilitet, validitet og responsiveness av den norske versjonen
  • Å kartlegge og sammenligne selvrapportert holdning, kunnskap og atferd relatert til KBP blant bachelor studenter i helsefag
  • Å undersøke samsvar mellom selvrapportert og objektivt vurdert kunnskap i KBP terminologi blant studenter i helsefag

Metode

Prosjektet bestod av en oversettelse- og valideringsstudie og to tverrsnitt studier, gjennomført blant studenter og klinikere i helse- og sosialfag. Samtlige studier brukte den norske versjonen av spørreskjemaet ‘Evidence-Based Practice Profile’ og ulike statistiske metoder.

Resultat og konklusjon

Spørreskjemaet ‘kunnskapsbasert praksis profil’ var valid og reliabelt for domene Relevans, Terminologi og Mestring. Bachelorstudenter fant KBP relevant, men rapporterte begrenset forståelse av KBP terminologi, redusert mestringsevne av KBP ferdigheter og anvendte KBP sjeldent. Vi fant små forskjeller mellom helseprofesjonene og mellom utdanningsinstitusjonene. Det var lavt samsvar mellom selvrapportert og objektivt vurdert kunnskap i KBP terminologi.

Før videre bruk bør strukturell validitet og reliabilitet forbedres for ‘kunnskapsbasert praksis profil’. Brukere av skjemaet bør være oppmerksomme på at selvrapportert kunnskap av KBP Terminologi vil være høyere enn objektivt vurdert kunnskap. Det er nødvendig å videre utvikle og integrere KBP i læreplaner og i undervisning slik at forståelsen for og bruken av KBP styrkes blant bachelorstudenter i helsefag.