Fagsykepleierrollen

Trine-Lise Dræge Steinskog
Stipendiat
Mail: Trine-Lise.Drege.Steinskog@hvl.no

Bakgrunn

Fagsykepleiere har en viktig rolle i kvalitetsforbedring og implementering av ny kunnskap på sykehjem.

Hensikt

Å kartlegge fagsykepleiers rolle og se på hva som kan hemme og fremme implementering av kunnskapsbasert praksis i sykehjem, med tanke på utvikling av intervensjonen.

Forskningsspørsmål

  • Hva er fagsykepleiers behov og perspektiver på hvordan vi kan lykkes med å implementere kunnskapsbasert praksis i sykehjem?

Metode

Fokusgruppeintervju og deltagende observasjon av fagsykepleiere.

Intervensjonen skal tilpasses deltagernes kontekst og behov, og vi ønsker derfor å innhente informasjon om hvordan vi kan lykkes med kunnskapsbasert praksis i sykehjem, sett fra fagsykepleieres ståsted. Fagsykepleiere har en viktig rolle i sykehjem, og vi ønsker å få innsikt i hva det innebærer å være fagsykepleier i denne konteksten. For å innhente informasjon om dette utføres gruppeintervju og deltakende observasjon hvor fagsykepleier blir fulgt gjennom sin arbeidsdag. Formålet er å sammenfatte informasjonen som kommer frem slik at vi kan konkretisere hvilke behov fagsykepleiere har i forhold til kunnskapsbasert praksis og skreddersy intervensjonen etter dette, slik at den har best mulighet for å lykkes.