Underveis

Trine-Lise Dræge Steinskog
Stipendiat
Mail: Trine-Lise.Drege.Steinskog@hvl.no

Bakgrunn

For å optimalisere intervensjonen er det viktig å identifisere behov for forbedring underveis og følgende foreta justeringer. I forhold til videre formidling av intervensjonen vil det å få en innsikt i faktorer som hemmer og fremmer prosessen være viktig, fokuset er da på å evaluere effekten av metoden for å gjennomføre intervensjonen.

Hensikt

Å få detaljert innsikt i erfaringene fra de involverte i intervensjonen slik at vi kan få kunnskap om forhold knyttet til utviklingen og evalueringen av den.

Forskningsspørsmål

  • Hvordan opplever, deltar, og responderer deltakerne i intervensjonen?
  • Hvilke faktorer påvirker prosessene og resultatene av implementeringen?

Metode

Individuelle dybdeintervju. fokusgruppeintervju og deltagende observasjon av de involverte i intervensjonen.

Det overordnede målet med denne studien er å utvikle kunnskap om forhold knyttet til utvikling og evaluering av intervensjonen. Vi vil benytte en prosessevaluering, da det er spesielt egnet for å vurdere deltakernes synspunkter knyttet til gjennomføringen av en intervensjon. Datainnsamling vil bli gjennomført ved flere tidspunkt for å fange endringer i intervensjonen over tid, og for å informere intervensjonen. Vår hensikt er å få detaljert innsikt i erfaringene fra de involverte og kvalitativ metode synes dermed å være den rette metode. For å gi svar på forskningsspørsmålene skal vi gjennomføre fokusgruppeintervjuer, deltakende observasjon og individuelle intervjuer. Denne tilnærmingen hjelper oss med å få forståelse for intervensjonens kompleksitet, erfaringene fra de involverte, samt konteksten rundt den.