Intervensjonen

Bakgrunn

Å lykkes med å implementere ny kunnskap i klinisk praksis er brolagt med både muligheter og utfordringer på mange nivå (se Lederrollene, Fagsykepleierrollen og Kontekst).

Tidligere delstudier i IMPAKT har informert intervensjonen, eller tiltakspakken, som skal testes i denne delstudien. Vi tar utgangspunkt i ett «kunnskap-til-praksis gap», som helsepersonell i sykehjem selv har pekt på som et område de ønsker å kvalitetssikre, nemlig «tidlig oppdagelse av forverret tilstand». Verktøyet som skal implementeres heter NEWS2.

Vi har også intervjuet ledere i sykehjem som har gitt sine uttrykk av hvem som har et ansvar for kunnskapsbasert praksis i sykehjem, og hva behovene er for å lykkes med dette. Sykepleiere og helsefagarbeidere i sykehjem har svart på et spørreskjema om å vurdere faktorer som er viktige for å implementere ny kunnskap, ved sitt sykehjem.

Fagsykepleiere fremheves som en særs viktig rolle i arbeidet med kvalitetsforbedring og implementering av ny kunnskap. Derfor vil de bli intervjuet både før, under og kanskje etter intervensjonen

Hensikt

Å få mer kunnskap om hvilke faktorer som er effektive og viktige for å drive kvalitetsforbedring i sykehjem.

Forskningsspørsmål

• Hva er effekten av en todelt intervensjon, som består av et felles kompetansehevingsprogram og dernest systematisk implementering av NEWS2 ledet av fagsykepleiere på sykehjem?

Metode

Vi randomiserte 18 kommunale sykehjem til to grupper, hvor 9 sykehjem får en todelt tiltakspakke og de 9 andre inngår i en kontrollgruppe.

Del 1 av intervensjonen er et felles kompetansehevingsprogram i kunnskapsbasert praksis, «Kompetansetrappen i kunnskapsbasert praksis». Dette er en videreutdanning som er forsøkt skreddersydd til de behov som er identifisert i sykehjem, gjennom delstudiene forut for intervensjonen. Alle de ni sykehjemmene fikk tilbud om å sende så mange som de ønsket på videreutdanningen, på «Kompetansetrappen». Les mer informasjon om «Kompetansetrappen».

Del 2 av intervensjonen skal foregå på de ni sykehjemmene og er en systematisk implementering av NEWS2. Hvert av sykehjemmene har utarbeidet individuelle handlingsplaner for hvordan denne implementeringen kan skje.