IMPAKT i sykehjem

Bakgrunn

Sykehjem er en stadig mer kompleks del av helsetjenestekjeden. De som bor der, for kortere eller lengre perioder, har et sammensatt utfordringsbilde og det forventes at sykehjem påtar seg stadig nye oppgaver, i tråd med samhandlingsreformen. Samtidig er det et stort press for å drive et kontinuerlig kvalitetsarbeid, og i tråd med den mest pålitelige forskningsbaserte kunnskapen.

Hensikt

Å bli bedre kjent med sykehjem som helsetjenestesetting og sammen med de som jobber der utvikle og evaluere en tiltakspakke for å implementere kunnskapsbasert praksis.

Forskningsspørsmål

  • Hva karakteriserer konteksten sykehjem, med tanke på implementering av ny kunnskap?
  • Hvem har en rolle i sykehjem for å sikre at tjenestene er kunnskapsbasert?
  • Hvilke behov er det blant ansatte i sykehjem, for å sikre nok kompetanse og støtte i organisasjonen for kunnskapsbasert praksis?
  • Hva er relevante og viktige kliniske problemstillinger i sykehjem?
  • Hva er effekten av en tiltakspakke tilpasset behov i sykehjem, på implementering av ny kunnskap?
  • Hvilke faktorer i denne tiltakspakken var det som fungerte, og hva fungerte ikke?

Metode

En miks av flere ulike kvalitative og kvantitative metoder blir benyttet i dette prosjektet (mer informasjon under hvert enkelt delprosjekt)