Undervisning

Birgitte Graverholt
Prosjektleder
Senterleder – Senter for kunnskapsbasert praksis HVL
Mail: Birgitte.Graverholt@hvl.no

Grete Oline Hole
Førstelektor – Senter for kunnskapsbasert praksis HVL
Mail: Grete.Oline.Hole@hvl.no

Bakgrunn

For å sikre at helsepersonell arbeider kunnskapsbasert må kunnskapsbasert praksis integreres i bachelor helsefagutdanning, herunder sykepleie.

Hensikt

Gjennom å finne ut hva som kan fremme og hemme integrering av kunnskapsbasert praksis i sykepleieutdanning, kan en lettere arbeide for å få dette til.

Forskningsspørsmål

  • Hva fremmer og hemmer integrering av kunnskapsbasert praksis i sykepleierutdanning?

Metode

Kvalitativ metode med fokusgruppeintervju som datainnsamlingsmåte og en beskrivende fortolkende tilnærming i analysen av dataene.

 

Poster til masterstudent Trude Mortensen
Poster til masterstudent Trude Mortensen