Lederrollene

Birgitte Graverholt
Prosjektleder
Senterleder – Senter for kunnskapsbasert praksis HVL
Mail: Birgitte.Graverholt@hvl.no

Bakgrunn

All forskning tyder på at «ekte» ledelsesforankring er viktig for å lykkes med implementering av ny kunnskap i praksis. Selv om det er et eksplisitt mål for sykehjem å tilby kunnskapsbaserte tjenester, vet vi lite om hvem som faktisk har en eksplisitt rolle i dette arbeidet.

IMPAKT prosjektet har som prinsipp og målsetting å involvere de som jobber i sykehjem i den forskningen som skjer.

Hensikt

Å kartlegge hvem som har en rolle i arbeidet med kunnskapsbasert praksis i sykehjem.

Forskningsspørsmål

  • Hvem har en rolle i sykehjem for å sikre at tjenestene der er kunnskapsbaserte?

Metode

Vi brukte eksisterende møtestruktur i Etat for sykehjem, for å nå så mange enhetsledere som mulig, uten at vi måtte sette opp ekstraordinære møter. På tre gruppemøter fikk vi en time til rådighet. Her spurte vi tre konkrete spørsmål til enhetsledere, knyttet til hvem de mente har en rolle for å sikre at tjenestene er kunnskapsbaserte og om de så noen særskilte behov for kompetanse eller støtte for å løfte dette arbeidet. Informantene ble oppfordret til å sitte i små grupper og diskutere hvert av disse spørsmålene seg imellom, før vi løftet frem svarene i plenum.

Funn fra disse intervjuene skal bidra til kontekstuell kunnskap om sykehjem. Resultatene skal  informere intervensjonen i IMPAKT, som består av ett felles kompetanseprogram i kunnskapsbasert praksis og deretter et implementeringsprosjekt ved hvert enkelt sykehjem.